Wykorzystując system Golem OEE Supervisor dostajemy zestawienie narzędzi do budowy kompletnego systemu monitorującego maszyny oraz urządzenia włączone w struktury systemu. Daje to duże korzyści, między innymi oferując łatwość dostosowania do pozyskania istotnych danych potrzebnych dla firmy z monitorowanych urządzeń jak również niewielki koszt ich uzyskania poprzez zastosowanie systemu Golem. Dzięki takiemu podejściu systemu jesteśmy w stanie uwzględnić określone potrzeby wydziałów produkcyjnych i kadry nadzorującej produkcję. Wdrażanie systemu Golem w sprowadza się do odpowiedniej konfiguracji zespołów licząco rejestrujących będących zbiorem funkcjonalności opisujących prace maszyn i umożliwiających określenie ich wykorzystania w codziennej pracy produkcyjnej.

Budowa systemu składa się z trzech głównych ogniw:

Serwer baz danych SQL.

Na serwerze przechowywane są wszelkie dane zebrane ze stanowisk pomiarowych

Stacje zbierania danych

Stacje pobierają dane z maszyny za pomocą dedykowanego rozwiązania wejść dwustanowych a potrzebne mu sygnały może pobrać bezpośrednio ze sterowania maszyny albo za pomocą dodatkowych czujników, przetwarzający dane i generujący na jej podstawie raporty do bazy SQL i informacje dla przeglądarek.

Przeglądarki – terminale (panel operatorski)

Pozwalają na sterownie systemem oraz wizualizacje stanu maszyn i analizę ich pracy. System może być uzupełniony o dodatkowe programy takie jak: kolejka zleceń, wyświetlacze wielko formatowe typu LCD itp.

Możliwości pozyskiwania sygnałów dla systemu są wręcz nieograniczone. Właściwie z każdej maszyny czy urządzenia można pobrać potrzebną nam informację. Tym bardziej, że istnieje możliwość programowego filtrowania i modyfikowania pobranych sygnałów. Sygnał można pobrać ze styków pomocniczych styczników, z przycisków, przełączników, czujników typu P-N-P (tak wbudowanych w sterowanie jak i celowo dodanych). Sygnały możemy pozyskać bezpośrednio lub pośrednio z zacisków wejść/wyjść sterownika PLC sterującego maszyną. Aby monitorować sygnały o większej dynamice zmian można zastosować podział częstotliwości za pomocą zewnętrznych liczników. Dostępny jest moduł 8 wejściowy podłączany jako rozszerzenie koncentratora gdzie każdy z sygnałów wejściowych dzielony jest przez 2 lub 16. Podział przez dwa stosujemy kiedy istnieje duża dysproporcja pomiędzy czasami t1 i t2. Istotnym parametrem jest minimalny czas trwania impulsu (t1) oraz minimalny czas trwania przerwy pomiędzy impulsami (t2). Czasy te powinny wynosić co najmniej 100ms co daje nam maksymalną częstotliwość zliczania rzędu 5Hz. Na wyjściu podzielnika zmiana sygnału pojawi się co drugi impuls ale o proporcjach 1:1. Podział przez 16 zastosować możemy np. dla impulsów z czujników z wałów napędowych urządzeń gdzie częstotliwość jest większa niż maksymalna częstotliwość koncentratora. Poza głównym trybem pracy przewidzianymi dla obserwacji i analizy pracy maszyn mamy jeszcze inne tryby takie jak rejestracja pracy urządzeń wolnozmiennych czy rejestracja zdarzeń, dzięki takiemu rozwiązaniu system może pełnić wiele funkcji pomocniczych. Taką funkcją pomocniczą może być podłączenie przykładowo młynka do mielenia odpadów, klimatyzatora, kompresora, pompy. Można również rejestrować zdarzenia wywołane zmianą stanu wejścia, może to być przykładowo rejestracja otwierania bramy wjazdowej, czy drzwi do określonych pomieszczeń. Dzięki temu będziemy mogli zobaczyć kiedy je otwierano, ale także możemy podłączyć się do oświetlenia hali produkcyjnej monitorując w ten sposób kiedy światło jest wyłączane oraz wiele innych zdarzeń.

Zebranie danych nie stanowi problemu dla systemu Golem lecz największymi atutami systemu jest przestawienie oraz zmagazynowanie. Golem generuje szereg raportów i zestawień. Kiedy przychodzimy do pracy wystarczy jeden rzut oka na ekran aby wyrobić sobie ogólny obraz sytuacji pracy zakładu. Wykorzystanie systemu Golem pozwala nam w zdecydowanie szybszym czasie zareagować na niepokojące nas stany produkcyjne. Szybka weryfikacją dzięki zgromadzonym danych oraz ich szybkie graficzne przedstawienie umożliwia sprawne zarządzanie całym przedsiębiorstwem. Dostępność do narzędzi i raportów umożliwia nam bliższe przeanalizowanie pracy maszyn wzbudzających nasze wątpliwości. Możemy wyodrębnić dwa typy zestawień raportowych. Pierwszym typem będzie zestawienie dotyczące produkowanego produktu: zestawienie czasów, wydajności, operatorów i innych parametrów dla wybranej serii, drugim zestawieniem raportowym dotyczy pracy maszyny przykładowo długookresowy raport czasu pracy maszyn.

Raporty dotyczące zliczania wielkości produkcji.

Parametry produktu – zlecenia

• Nazwa produktu i numer zlecenia – Podajemy nazwę produktu i numer zlecenia
• Parametr Gniazdo – System liczy cykle maszynowe
• Optymalny czas cyklu – Parametr ten określa ile trwać jeden cykl.
• Ilość zamówiona – Parametr pozwalający na określenie ile w danej serii ma zostać wykonanych produktów.
• Narzędzie – Podanie symbolu narzędzia
• Optymalny czas przezbrajania i ustawiania – przezbrajanie nie jest strata jeśli zostanie wykonane w zakładanym czasie.
• Optymalna ilość gniazd – Parametr wprowadzony z myślą o wtryskarkach.
• Gramatura – Możliwe jest wprowadzanie wagi jednego produktu.
• Opakowanie – Możliwe jest wprowadzanie wagi jednego produktu.

Operator

• Każdej z maszyn można przypisać operatora.

Braki

• Braki wpisywane są przez operatora
• Braki naliczane są przez inny zespół liczący – np. na podstawie zliczania sygnałów z wyrzutnika braków
• Dla danej serii po jej zakończeniu operator wpisuje ilość gotowych elementów a program wylicza ilość braków jako różnice pomiędzy • ilości a zliczona przez system a ilością wyrobów gotowych.

Efektywność i OEE

• Dostępność – Stosunek czasu zaplanowanego na realizacje zadania do czasu który w rzeczywistości możemy na to zadanie poświęcić. Dostępność obniżana jest przez awarie i zależnie od przyjętej metody przez przezbrajanie. Można wiec powiedzieć że dostępność pokazuje nam ile strąciliśmy z czasu zaplanowanego na prace maszyny
• Wykorzystanie – Stosunek czasu dostępnego do rzeczywistej pracy. Dostępność jest zaniżana przez straty prędkości wykonywania operacji. Inaczej mówiąc skoro maszyna miała pewna pule czasu na prace to powinna przez te czas wyprodukować pewna ilość produktu –wskaźnik wykorzystania pokazuje nam na ile to sie udało.
• Jakość – Stosunek ilości dobrych i wadliwych produktów.

Raporty dotyczące podziału pracy maszyny.

System ma nam dostarczyć informacji o czasie pracy maszyny. Ale znaczni ważniejsza jest informacja o czasie nie pracowaniu maszyny.

Status maszyny

Praca – maszyna realizuje wyznaczone jej zadania
• Postój Planowany – maszyna nic nie robi bo nie ma dla niej żadnych zaplanowanych zadań
• Postój Nieplanowany – maszyna nie pracuje z powodu nieprzewidzianych przyczyn typu brak materiału, opakowani i innych
• Awaria – maszyna nie pracuje z powodu awarii lub awarii otaczającej ją infrastruktury
• Przezbrajanie – powodem postoju jest zmiana oprzyrządowania np. zmiany formy wtryskowej
• Ustawianie – podobnie jak przezbrajane ale wymagające mniej czasu np. zmiany asortymentu wystarczy tylko zmiana barwnika

Podział czasu przeznaczonego na prace

Efektywna praca – czas który został przeznaczony na efektywna prace, np. czas cyklu maszyny
• Mikro przestoje – chwilowa utrata wydajności lub chwilowe zatrzymanie maszyny
• Czas nieoznaczony – czas kiedy maszyna ma status praca ale nie pracuje

Status rozszerzony

Możliwe jest jednak zastosowanie tzw. statusu rozszerzonego który pozwala na zdefiniowanie 20 dodatkowych statusów powiązanych ze statusami głównymi. Możemy wiec zdefiniować np. status awaria hydrauliki którego wybranie ustawi jednocześnie status awaria czy postój nocny którego wybór przestawi status na postój planowany. Inaczej mówiąc nadal mamy sześć podstawowych statusów ale mamy możliwość bardziej precyzyjnego określenia przyczyn poszczególnych przestojów.

Obsługa systemu Golem OEE Supervisor

Obsługa systemu odbywa się za pomocą programu przeglądarki, który może być zainstalowany na dowolnym komputerze. Przeglądarka komunikuje się ze stacją zbierającą dane oraz bazą SQL, pobiera dane ze stacji i bazy jeśli jest taka potrzeba wysyła do stacji polecenia (np. zmiany statusu lub produktu). System może obsłużyć cztery programy stacji zbierania danych a każda stacja może obsłużyć jeden koncentrator (64 wejścia). Można zrobić tak że np. dwie stacje będą działały na jednym komputerze (dwa koncentratory podłączone przez dwa porty RS) ale można zainstalować każdą stację na oddzielnym komputerze dzięki temu mając np. dwie hale produkcyjne okablowanie maszyn jednej hali podłączymy do jednego koncentratora a okablowanie drugiej hali do drugiego koncentratora komputery obu stacji będą wysyłały przez siec LAN raporty do wspólnego serwera SQL i będą się komunikowały ze wszystkimi przeglądarkami w sieci.

System także posiada panel operatorski który otwierane się poprzez zalogowanego dodanej maszyny użytkownika. Wygład i funkcjonalność panelu operatora zależy od konfiguracji danej maszyny. Dzięki panelowi operator może wprowadzać dodatkowe komunikaty monitorujące dane stanowisko miedzy innymi:

• zmianę zlecenia jego parametrów
• zmianę niektórych parametrów w czasie produkcji
• zakończenie zlecenia
• zawieszenie i wznowienie zlecenia
• zmianę statusu maszyny
• przejecie maszyny
• dodanie komentarzy
• edycje karty maszyny
• dodanie braków
• wysłanie wezwania pomocy

Współpraca z CMMS

System Golem OEE może współpracować z programem CMMS Maszyna. Program CMMS Maszyna jest programem wspomagającym utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie. Jego uruchomienie następuje z poziomu panelu informacyjnego systemu Golem OEE. Efektem takiej integracji będą dane z rejestru maszyn dla danej maszyny. Ponadto system Golem OEE na bieżąco aktualizuje liczniki czasu pracy zawarte w programie CMMS Maszyna. Automatyzuje to planowanie przeglądów na podstawie rzeczywiście przepracowanego czasu. Dzięki możliwości rozbudowywania systemu Golem OEE istnieje ogromny potencjał konfiguracji systemu, co pozwala na dodawanie do programu dodatkowych opcji – modułów. System jest otwarty na wymagania klientów. Umożliwia to stworzenie unikalnych i indywidualnych rozwiązań modułowo-konfiguracyjnych w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa. Ponieważ każda firma ma indywidualne potrzeby i zawsze znajdzie się zagadnienie istotne do zmierzenia, to nie będzie to stanowiło bariery dla systemu Golem OEE. Istnieje możliwość dopisania skryptów sterujących poszerzających standardowe możliwości systemu. Indywidualne projekty poszerzające możliwości zbierania danych oraz ich wizualizowania muszą być uzasadniona ekonomicznie. Projekty są wyceniane indywidualne i muszą się cechować możliwością wykorzystania nowej funkcjonalności przez większą grypę użytkowników systemu Golem OEE. Najważniejszymi kryteriami jakimi się kierujemy w takich sytuacjach to poszerzanie funkcjonalności, która będzie żyła w kolejnych wersjach systemu Golem OEE, aby móc jej zapewnić ciągły rozwój i wsparcie. Tak więc zawsze kiedy jest to możliwe poszerzamy jego możliwości według sugestii i potrzeb klientów, w myśl zasady że co jest potrzebne jednemu klientowi być może będzie potrzebne innym a jeśli nie to zawsze można to „wyłączyć”. Poza głównymi elementami (programami) systemu dostępne są również programy pomocnicze, takie jak: kolejka zleceń, czy panel operatorski dla jednej maszyny. Na zamówienie możemy również wykonać dodatkowe programy jak np.: wyświetlacze wielko-formatowe oparte na telewizorach LCD, które mogą wyświetlać zdefiniowane oraz odpowiednio przygotowane dane dla osób pracujących na hali produkcyjnej.

Golem OEE     Zapytanie o ofertę      Cimco MDC