Dofinansowanie szkoleń CAD/CAM przez KFS

Szkolenia KFS – w uproszczeniu: Dofinansowanie do szkoleń

Firma NewTech Solutions Sp z o.o. posiada ogromne doświadczenie w szkoleniach z systemów inżynierskich, przeprowadziliśmy już ponad 800 szkoleń. Wiele z nich było przeprowadzonych przy pomocy dofinasowań. Z tego względu informujemy naszych klientów oraz wszystkie zainteresowane firmy o możliwości szkoleń z oprogramowania SolidCAM, SprutCAM i T-FLEX CAD z wykorzystaniem środków pozyskanych z KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Otrzymaj nawet 16 000 złotych na jednego pracownika z programu dofinasowań
Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

dofinansowanie do szkoleń

Krajowy Fundusz Szkoleniowy od wielu lat przeznacza duże środki na wsparcie pracodawców w zakresie szkoleń i kształcenia pracowników.

Twoja firma może zawnioskować o sfinansowanie potrzeb szkoleniowych dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Nasza firma wykona szkolenie, które będzie – profilowane dla Twoich bieżących potrzeb projektowych w zakresie systemu CAD/CAM. Wszystko to po to, aby podnieść kwalifikacje swoich pracowników i zwiększyć wydajność!

Jeśli Cię to interesuje, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby starać się o dofinansowanie! Należy wybrać temat szkolenia, określić naszą firmę jako podmiot przeprowadzający szkolenie oraz złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy.

Zamieszczona tu grafika pokazuje krok po kroku, co należy zrobić, żeby otrzymać środki z KFS!

Jeśli twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to otrzymasz środki na sfinansowanie szkolenia Twoich pracowników w wysokości:

• 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

• 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Nabory prowadzą powiatowe lub miejskie urzędy pracy, nabory są ogłaszane krótko przed rozpoczęciem naboru i trwają krótko nawet tylko 2 dni…..  nie spóźnij się nie strać okazji na rozwój dla twojej firmy!

Szkolenia mogą być realizowane w sposób stacjonarny w firmie NewTech Solutions Sp z o.o. lub w siedzibie Twojej firmy. Realizujemy również szkolenia on-line których efektywność nie odbiega od tych tradycyjnych czyli stacjonarnych. Od Ciebie zależy jaka formę szkolenia wybierzesz. 

szkolenia kfs

Jeśli zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o dofinansowanie z KFS skontaktuj się z nami wyjaśnimy i ustalimy wszystkie szczegóły. Skontaktuj się bezpośrednio ze swoim opiekunem handlowym lub z naszą firmą przez FORMULARZ KONTAKTOWY

Priorytety wydatkowania środków PODSTAWY KFS:

  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej 

Priorytety wydatkowania środków REZERWY KFS:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia 

  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 

  • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców